Voorwaarden Hoenderloo Fair 2019

1. Aanmelden
1.1 Via het aanmeldformulier op de website www.hoenderloofair.nl kunnen potentiele deelnemers aangeven interesse te hebben in een plek op de hoenderloo fair
1.2 De organisatie bekijkt aan de hand van het aanmeldformulier of de aanmelding past op de hoenderloo fair.
1.3 Na akkoord inschrijving door organisatie en tijdige ontvangst van de betaling kunt u rekenen op een plaats. De plaats wordt op de dag zelf medegedeeld. Vaste plaatsen kunnen niet worden gegarandeerd.Zover mogelijk houden wij rekening met uw wensen.
1.4 De organisatie behoudt zich het recht om een aanmelding te weigeren. De organisatie heeft het recht om deze weigering zonder opgaaf van reden mede te delen.
1.5 Op het aanmeldformulier kunnen specifieke voorkeuren worden aangegeven. De organisatie probeert hier rekening mee te houden maar kan niet garanderen dat de betreffende voorkeur wordt ingewilligd, tenzij schriftelijk overeengekomen.
1.6 Er is zeer beperkt plek voor foodtrucks.
1.7 Als deelnemers een kraam willen delen dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid evenals het verdelen van de kosten.
1.8 Als een deelnemer een standplaats zonder kraam reserveert dan wordt het volledige bedrag van een grondplaats gerekend.
1.9 Verkoop artikelen dienen overeen te komen met de inschrijving op het aanmeldformulier en akkoord bevinding door de organisatie. Bij afwijking kan de organisatie een verkoopverbod opleggen zonder dat de inschrijver ontslagen zal zijn van zijn betalingsverplichtingen.

2. Annulering en Afmelding
2.1 Annulering dient schriftelijk(per email) gedateerd en met opgave van reden te gebeuren.
2.2 Annuleren is gratis tot 1 augustus 2019
2.3 Bij een annulering later dan 1 augustus 2019 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht
2.4 De organisatie is niet verantwoordelijk voor behaalde omzetten en is niet verplicht om een deel van de standplaatshuur terug te betalen bij onvrede of niet behaalde omzetten.

3. Standplaats en producten
3.1 Iedere deelnemer huurt een kraam of grondplaats. De afmeting van een kraam of grondplaats is 4.00m x 2.00 meter.
3.2 Het plaatsen van verkoop standaards, parasols of andere verkoop bevorderende attributen voor de kraam is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie. Uitbouw van kramen in de breedte en in de diepte is niet toegestaan.
3.3 Het is aan de uitvoerende organisatie in bepaalde gevallen toegestaan van artikel 1.9 af te wijken.
3.4 Het is verboden om spijkers door het zeil te slaan of in het houtwerk te laten zitten.
3.5 Geluidsinstallaties of muziek in de kraam kunt U alleen in overleg en na toestemming van de uitvoerende organisatie gebruiken.
3.6 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hygiëne regels volgens de regels van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit(HACCP).
3.7 In geval van bakken en braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet tenminste 1x per jaar door een deskundige worden gecontroleerd.
3.8 De verkoop van drank is uitsluitend voorbehouden aan de catering van het dorpshuis, tenzij er van tevoren is overlegd met de organisatie en er schriftelijk toestemming is gegeven.

4.0 Elektriciteit, Gas en water
4.1 Elektriciteit moet van tevoren worden aangevraagd bij de organisatie via het aanmeldformulier.
4.2 Er is op aanvraag een stroomaansluiting van max. 200 watt per kraam. Bij overschrijding dient U dit aan te geven op het aanmeldformulier. De organisatie beziet of dit haalbaar is.
4.3 Indien U gebruik maakt van elektra dient U 25 meter reservesnoer buiten de kraam te hebben. Zogenaamde zware bouwlampen zijn niet toegestaan en de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor geschikte stekkers.
4.3 Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.
4.4 Water gebruik is gratis. Er is 1 watertappunt in de muziektent en 1x bij het dorpshuis. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor gardena aansluiting, jerrycans, emmers, tuinslang etc.
4.5 Het gebruik van gasflessen is toegestaan mits vooraf besproken met de organisatie. Deelnemer dient zelf de veiligheid te garanderen en de gasslang ieder jaar te vervangen.

5.0 Op- en afbouw
5.1 Opbouwen kan vanaf 12.30 tot uiterlijk 14.30
5.2 Afbreken kan vanaf 21.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.
5.3 Auto’s moeten stapvoets rijden(max. 5 km per uur) met knipperlichten aan
5.4 De deelnemer houdt zich aan de op-en afbouwtijden en aan de route die door de organisatie gegeven is.
5.5 De deelnemer meldt zich en krijgt van de organisatie te horen welke plaats hij toegewezen krijgt.
5.6 Auto’s mogen maximaal 10 minuten het terrein op om te laden en te lossen.
5.7 Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij te houden en ervoor te zorgen dat laden en lossen zo snel mogelijk gebeurt.
5.8 Om 15.00 uur bij aanvang van de fair moet het terrein vrij zijn van auto’s.
5.9 De deelnemer volgt altijd de instructies op die door de organisatie gegeven wordt.
5.10 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen (boetes voor fout parkeren etc)
5.11 Parkeren kan op de door de organisatie aangegeven plaatsen.
5.12 Het is niet toegestaan om de doorrijroutes te blokkeren.
5.13 Uiterlijk 1 uur na de fair dienen de kramen weer leeg te zijn.

6.0 Algemene gedragsregels
6.1 Na afloop van de Fair dient U uw eigen afval mee te nemen naar huis, bij verzuim hiervan zullen de kosten op de deelnemer worden verhaald.
6.2 Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
6.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de Hoenderloo Fair de kramen te ontruimen.
6.4 Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren waardoor een goede uitvoering van het evenement wordt bemoeilijkt dan kan de deelnemer direct word uitgesloten zonder retournering van het deelname bedrag.
6.5 er mag geen schade worden toegebracht aan het terrein, de kramen, de gebouwen en de groenvoorzieningen op het terrein.
Onder de organisatie wordt verstaan een of meerdere bestuursleden van de stg. Sociaal cultureel en jeugdwerk Hoenderloo of de bestuursleden van de stg. Vereniging Hoenderloo’s Belang aangevuld met de markt coördinatoren.
Alle in de gemeente Apeldoorn geldende AOV of andere door de overheid ingestelde regels of wetten dienen onverkort te worden nagekomen.
Bij het niet nakomen hiervan kan de organisatie van de Hoenderloo Fair niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welke oorzaak of feit dan ook door een of meerdere deelnemers aan de markt veroorzaakt.
Bij het niet voldoen van een door de organisatie gestelde eis kan de deelnemer van de fair worden verwijderd.
Deelnemer kan binnen 38 uur bij de organisatie schriftelijk een verzoek indienen voor nadere toelichting omtrent verwijdering.

7.0 In alle gevallen welke hierboven niet zijn beschreven beslist de organisatie.

8.0 Deelname van de Fair geschiedt op eigen risico.
Top